1701100-1201/Llamarine-1.5’’ D(38-41)-100 leke

1701105-1201/Llamarine-1.5’’ H(41-43)-100 leke

1701110-1201/Llamarine-2’’ D(52-55)-120 leke

1701115-1201/Llamarine-2’’ H(56-59)-120 leke

1701120-1201/Llamarine-2.5’’ D(64-67)-160 leke

1701125-1201/Llamarine-2.5’’ H(68-73)-160 leke

1701130-1201/Llamarine-3’’ D(74-79)-170 leke

1701135-1201/Llamarine-3’’ H(80-85)-170 leke

1701140-1201/Llamarine-4’’ D(98-103)-200 leke

1701145-1201/Llamarine-4’’ H(104-112)-200 leke

1701150-1201/Llamarine-5’’D(122-130)-260 leke

1701155-1201/Llamarine-5’’H(131-139)-260 leke