,

IND Komardare Mitas


L1240

2051650-4.00-8 38G11.5-1240 leke

2051655-4.00-10 38G11.5- 1260 leke

2051660-5.00-10 38G11.5- 1600 leke

2051665-5.00-12 38G11.5-2000 leke