3005200- 3WF-30 Cufarali Kapak Litar -2 Kohe -2hp -19l -32857 leke
3005210- 3WF-30A Cufarali Pulexho -2 Kohe -2hp -19l -33572 leke