3015100- ISI22G -WX22A INDA GX200 -6.5 hp -100 m -29286 leke
3015110- ISI28G -WX28I INDA GX200 -6.5 hp -100 m -30000 leke
3015120- ISI30G -WX30A INDA GX200 -6.5 hp -100 m -31429 leke
3015130- ISI45G -WX45C INDA GX200 -6.5 hp -100 m -32143 leke