1800150 -BLU -1’’in- 25 mm- 4 bar- 150 gr/m-50m- 69 leke
1800155 -BLU -1.5’’ in-38 mm- 4 bar-200 gr/m- 50m- 89 leke
1800160 -BLU -2’’in -50 mm- 4 bar- 300 gr/m- 50m -129 leke
1800165 -BLU- 2.5’’in -63 mm- 4 bar- 350 gr/m- 50 m-150 leke
1800170 -BLU- 3’’ in-76 mm -4 bar- 450 gr/m- 50 m-193 leke
1800175 -BLU- 4’’ in-102 mm -4 bar-625 gr/m- 50m -257 leke